Příběh Edu kids

Naše společnost má za sebou více jak desetiletou historii působení v oblasti předškolního vzdělávání. Provozujeme mateřskou školu Žiraifka pro Raiffeisenbank, soukromou česko-anglickou mateřskou školu Mozaika a mateřskou školu pro farmaceutickou společnost Novartis. Před nedávnou dobou jsme úspěšně otevřeli dětské ozdravné ubytovací zařízení Meránek v areálu Monínec, které slouží pro předškoláky a žáky 1. stupně základních škol, jako zařízení speciálně určené pro školu a školku v přírodě. 

Zaměřujeme se na maximálně profesionální, individuální, avšak rodinný systém našich zařízení s vedením dětí k samostatnosti a vzdělávání. Do našich mateřských škol je možné, vzhledem k profesionálnímu personálnímu obsazení, umístit děti již od 15 měsíců. Naše mateřské školy mají akreditaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, což není samozřejmostí u mnoha jiných soukromých mateřských škol. 

Mateřská škola znamená pro dítěvstup do další etapy života.

home-1_section_01_2
home-1_section_01_1

Děti mají možnost setkávat se s vrstevníky a prožívat první kamarádské dětské vazby, které jsou pro ně velmi důležité. V tomto věku si vytváří základy své osobnosti a svého dalšího působení v životě. Mateřská škola není již jen místo, kde si děti hrají, ale je i místem jejich prvního vzdělávání. Pro děti předškolního věku je důležitá jistota, stabilita a zájem okolí, které jim dává rodinné prostředí, a které jsou i součástí života v našich mateřských školách.  Vědět kam dítě patří a co je pro něj důležité patří k hlavním potřebám jeho rozvoje. Program pro děti podáváme hravou a smysluplnou formou, kterou dítě snadno přijme a bere ji jako hru.  Naše dětská zařízení jsou otevřená každému dětskému srdci a jsou v nich pedagogové, kteří svou práci dělají rádi, s nadšením a z přesvědčení.

0

Školky

0

Pedagogů

0

Let zkušeností

0

Dětí

Vzdělání

Prostory

Všechna naše zařízení disponují nadstandardním prostředím a vybavením, vnitřní i venkovní prostory splňují hygienické a bezpečnostní normy platné pro mateřské školy.
​Nábytek a vybavení tříd přizpůsobujeme tak, aby děti mohly používat vše co potřebují bez zásahu dospělého. Hračky, učební pomůcky, materiály a doplňky odpovídají věku dětí. 
Školní zahrady jsou vybaveny rozličnými herními, relaxačními a sportovními prvky, vhodnými pro různé věkové kategorie předškolních dětí.

Příprava na budoucnost

S dětmi pracujeme dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je přizpůsoben věku a potřebám dětí. Zohledňujeme vývojová specifika dětí a umožňujeme rozvoj každého jednotlivce v rozsahu jeho možností. Podporujeme rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílíme se na jeho zdravém citovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Pomáháme vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do ZŠ a poskytujeme speciálně pedagogickou péči dětem s odlišnými vzdělávacími potřebami. Součástí vzdělávacího programu jsou interní a externí aktivity a celoprázdninový tematický program.

Strava

Výživa dítěte má mimořádný význam nejen pro jeho zdravý vývoj, ale také pro předcházení některým chorobám v dospělosti. Proto dětem poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu vhodnou pro děti předškolního věku, včetně dostatečného přísunu ovoce a zeleniny. Dětem zajišťujeme pitný režim v průběhu celého pobytu v mateřské škole a děti mají možnost výběru nápojů. Při stolování dbáme na samostatnost dětí při sebeobsluze a nenutíme je násilně do jídla. 
V případě individuálních stravovacích návyků či alergií dítěte zajistíme vyhovující stravovací režim.

Personál

Tým pracovníků mateřské školy vytváří dětem klidnou rodinnou atmosféru s důrazem na individualitu dítěte. Učíme děti respektovat a vážit si jeden druhého a připravujeme program tak, aby byl pro děti edukační, pestrý a zábavný. Snažíme se o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná a navozuje vztah důvěry a spolupráce. Převažuje pozitivní hodnocení, pochvala, podporujeme nebojácnost, samostatnost a sebedůvěru dítěte. Všichni zaměstnanci mateřské školy respektují individuální potřeby dětí a napomáhají v jejich uspokojování. Uplatňujeme pedagogický styl, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte, vytváříme přátelské a tolerantní prostředí.
​Pedagogové se neustále vzdělávají formou samostudia či různých odborných seminářů a nové poznatky dále aplikují ve své pedagogické práci. Zvyšováním kvalifikace posouvají kvalitu výuky a úroveň předškolního vzdělávání tak, aby odpovídala současným požadavkům.

Pohyb

Pohyb je pro děti velmi důležitý, je zdraví prospěšný, předchází obezitě a jiným zdravotním komplikacím v budoucnosti. Pomáhá rozvíjet pohybový aparát dítěte a hrubou motoriku. Pohybové aktivity zaměřujeme na podporu celkového rozvoje, avšak s ohledem na individuální schopnosti dítěte. Ať již jsou to pohybové aktivity v rámci denního programu nebo v zájmových kroužcích.

Rodiče

Rodiče mají možnost denního styku s pedagogy, mají možnost vstupu a krátkodobého pobytu ve školních prostorách. Pořádáme pro rodiče den otevřených dveří, třídní schůzky a vystoupení dětí. Konkrétní sdělení a informace o všech akcích mají rodiče k dispozici na školní nástěnce a na webových stránkách. Respektujeme připomínky rodičů k aktivitám nebo k jídelníčku.

Nadační fond

Nadacni_fond
home-1_section_01_1

Nadační fond Pomáhej s námi vyvíjí svoji činnost na celém území České republiky. Jeho cílem je charitativní působení, rozvoj duchovních a křesťanských hodnot ve společnosti, podpora dětí, mládeže i celých rodin.

K dosažení cíle používá fond finanční prostředky získané prostřednictvím darů od třetích osob.

Fond poskytuje nadační příspěvky na projekty, které svojí činností podporují a odpovídají účelu, pro který byl fond založen. O udělení nadačního příspěvku rozhoduje správní rada fondu, a to na základě podané písemné žádosti.

Galerie